Uitgeprocedeerde asielzoekers

Uitgeprocedeerde asielzoekers

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

 • Er een groep uitgeprocedeerde asielzoekers is die, om twee redenen, Nederland niet kan verlaten: het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verbied uitzetting naar een gevaarlijk gebied, of zij worden niet erkend worden door hun land van herkomst.
 • Deze asielzoekers niet kunnen deelnemen aan de samenleving en een kwetsbare groep vormen ten aanzien van de strafbaarstelling van illegaliteit.
 • Dit ernstig inbreuk maakt op hun rechten, zoals het recht op onderdak en zorg.

overwegende dat

 • Deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers niet bij keuze illegaal in Nederland verblijft.
 • In regel met de Verklaring van de Rechten van de Mens, ieder mens zich mag beroepen op bepaalde rechten voor een humaan bestaan, waaronder recht op onderdak en zorg.
 • De Nederlandse staat de door haar ondertekende en geratificeerde internationale mensenrechten verdragen voor ieder in haar territorium moet waarborgen.
 • Actieve deelname aan de samenleving een meerwaarde is voor de maatschappij en individuele ontwikkeling, wat de JD ook erkent in haar Politiek Programma: “Emancipatie en participatie zijn de belangrijkste middelen om de kansen voor individuen te vergroten.” (p.34)
 • De JD kiest voor een open, pragmatische en duurzame aanpak van problemen.

spreekt uit dat

 • De Nederlandse staat de rechten van uitgeprocedeerde asielzoekers, specifiek voor de groep die Nederland niet kan verlaten, moet waarborgen.
 • De Nederlandse staat mogelijkheden moet bieden waarbinnen de bovengenoemde groep uitgeprocedeerde asielzoekers (in bepaalde mate) deel kunnen nemen aan de samenleving.
 • De Nederlandse staat moet faciliteren in benodigde huisvesting, zorg, juridische bijstand en veiligheid binnen het kader van internationale en Nederlandse rechten.
 • Bovengenoemde groep gevrijwaard moet blijven van enige strafbaarstelling van illegaliteit.

en gaat over tot de orde van de dag.