Contributie en Lidmaatschapsvormen

De JD heeft leden van 12 tot en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het begin van het kalenderjaar. De vereniging kent drie lidmaatschappen:

  • Voor leden van 12 t/m 27 jaar bedraagt de contributie €17,50 per jaar.
  • Voor leden van 12 t/m 27 jaar bestaat de mogelijkheid om lid te worden van tegelijkertijd D66 en de Jonge Democraten tegen een gereduceerd combinatietarief van €27,00 per jaar.
  • Voor leden van 28 t/m 30 jaar bedraagt de contributie €27,00 per jaar.

Betaling van contributie vindt in principe plaats via automatisch incasso.  Deze incasso wordt jaarlijks verzonden. Een lid betaalt, afhankelijk van de maanden die nog resteren tot de volgende jaarlijkse afschrijving naar rato in het kalenderjaar waarin hij of zij lid is geworden. Eenmaal betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd. Wanneer een lid op 1 januari 31 jaar is, wordt het lidmaatschap in dat kalenderjaar opgezegd.

Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL73RABO0151354340 t.n.v. Jonge Democraten te Den Haag. Vermeldt altijd je lidmaatschapsnummer (indien bekend), je naam, adres, en het jaartal waarover je contributie betaalt.

 

Ledenadministratie

De ledenadminstratie van de Jonge Democraten is uitbesteed aan D66. Je kunt dan ook je ledengegevens aanpassen via MijnD66.nl.
Verder kun je voor adreswijzigingen en vragen over lidmaatschap, contributie, de incasso-procedure en automatische incasso’s kun je terecht bij:
E-mail: ledenadmin@jongedemocraten.nl
Tel: 070-356 6066
Direct lid worden? Meld je aan!