Bezuinigingen defensie

Bezuinigingen defensie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • er de afgelopen 20 jaar jaar constant is bezuinigd op defensie, Nederland de internationaal afgesproken norm van 2% bbp niet haalt en dit op kort moment niet realistisch is;
  • de JD voorstander is van het nakomen van internationale afspraken en verantwoordelijkheid;
  • Nederland zijn eigen veiligheid serieus moet nemen;

overwegende dat

  • Nederland nu voor externe veiligheid bijna volledig afhankelijk is van de NAVO (lees de Verenigde Staten), de huidige en mogelijk toekomstige bezuinigingen permantente schade aan de capaciteiten van defensie aanbrengen, Europese militaire intergratie niet op kort termijn zal plaatsvinden, defensie maar een zeer klein gedeelte van de rijksbegroting uitmaakt. De Jonge Democraten in het Politiek Programma internationale stabiliteit als prioriteit zien voor de Defensie;

spreekt uit dat

  • er niet verder op defensie moet worden bezuinigd en er in de rijksbegroting middelen moeten worden vrijgemaakt voor defensie om noodzakelijke moderniseringen door te voeren. Het LB dit standpunt gevraagd en ongevraagd hierover uitspreekt;

en gaat over tot de orde van de dag.